Normale tekstgrootteGrotere tekstgrootteGrootste tekstgrootte
 
   
  ActueelGebouwZiekenhuisToekomstFoto'sDownloadsMedewerkersAllerleiLinks  
   
 


Personeelsfonds Klokkenberg, een bindende factor

Volgens de regels van goed werkgeversschap heeft ook De Klokkenberg altijd geprobeerd om jegens haar medewerkers een verantwoord en goed sociaal beleid te volgen. Dan nog zijn er omstandigheden waarin medewerkers wat extra hulp goed kunnen gebruiken. In de jaren voor 1964 werd dan op informele wijze via een bijdrage uit het zogenaamde "twee stuiverspotje" hulp geboden. De leden betaalden elke week twee stuivers contributie, waarvan de kadootjes bij jubilea en een bloemetje of fruitmandje bij ziekte werden betaald. Meerdere afdelingen hadden een lief- en leedpotje. Er was ook een 2-kwartjesfonds en een verpleegsterskas. Maar het "twee stuiverspotje" van de ondersteunende afdelingen was echt een begrip. Op voorstel van HC.Boin, hoofd economisch administratieve dienst, werden de verschillende diensten uitgenodigd eens te komen praten om te komen tot één gezamenlijke pot. Na wikken en wegen en nog maar eens een vergadering, werd vanuit de verschillende geledingen een comité van aanbeveling gevormd. Het streven was om in het te verkiezen bestuur en bestuursraad een zo breed mogelijke vertegenwoordiging van het personeel te realiseren. Uiteindelijk was op 23 oktober 1964 de oprichting van het Personeelsfonds een feit. De twee leden van de "twee stuiverspot" waakten binnen het nieuwe bestuur voor een juiste besteding van de door het "twee stuiverspot" ingelegde kapitaal. Het fonds kwam bij verschillende gelegenheden in actie. Er was een bijdrage voor de kosten in geval van gezinshulp. Bij geboorte was er een 4-delig couvert. De jubilaris kreeg een bloemetje en als je tijdens de kerstdagen het bed moest houden, zette het H.C.Boin, oprichter en oud-voorzitter fonds er een geurig kerststukje naast. Voor de levering van bloemen en couverts werd door de voorzitter Boin een stevig potje onderhandeld. Hij had ten slotte het beheer over de contributie-gelden die op f 0.50 voor leden-niet-kostwinners en f 1.- voor leden kostwinners was vastgesteld. Ten aanzien van niet-leden die in het ziekenhuis waren opgenomen stelde het Personeelsfonds zich altijd royaal op. Het was slechts één keer voorgekomen dat twee personeelsleden op dezelfde ziekenhuiskamer lagen, en er slechts één een bloemetje kreeg.

 
Aan de vele verzoeken om een bijzondere financiele bijdrage heeft het fonds altijd goed kunnen voldoen. Uitzonderlijke situaties betrof het bijvoorbeeld brandschade, extra reiskosten ziekenbezoek, kosten gezins-en kraamhulp, aanschaf auto invalide huisgenoot, thuiszorg en zelfs de kosten van een begrafenis. Voor de beoordeling van de sociale factor bij een hulpaanvraag was er de maatschappelijk werkster van De Klokkenberg.
Alleen in het eerste jaar werd de controle van de boekhouding door een externe accountant behandeld. Men had eigenlijk verwacht dat de bevriende geregistreerde rekenmeester de werkzaamheden als een vriendendienst zou zien. Dan maar het volledige vertrouwen in de eigen kascommissie die elk jaar weer zonder al te veel moeilijke vragen de penningmeester zou dechargeren voor het gevoerde beleid.
 
In het allereerste begin werden niet alle medewerkers vanzelfsprekend lid van het fonds. Regelmatig probeerde men met een circulaire de niet-leden te overtuigen van de goede zaak. Met toestemming van de eerwaarde moeder overste mochten ook de religieuzen lid worden van het fonds. Om de anonimiteit ( correspondentie bij gezinshulp en bedankjes bij een schenking ) te waarborgen gebruikte het fonds wel eigen briefpapier, maar verstuurde de post in enveloppen van de Klokkenberg.
In april 1965 vond de definitieve oprichting van het Personeelsfonds plaats, waarbij ook namens de directie twee vertegenwoordigers in de bestuursraad zitting kregen. Een en ander betrof enerzijds het onderhouden van goede contacten met de medewerkers, anderzijds het formele toezicht op de besteding van de gelden die maandelijks door de directie aan het fonds werden bijgedragen.
 
In de loop der jaren heeft het Personeelsfonds zich steeds weer aangepast aan de veranderende sociale verhoudingen die zich in de maatschappij buiten de Klokkenberg voordeden. De begrippen "gezamenlijke huishouding" en "partnerschap" werden in de statuten opgenomen, en betreffende de contributie verviel het begrip "kostwinner".
 
Ook werd er ieder jaar een forse bijdrage gedaan in de kosten van het door de Ontspanningsvereniging Klokkenberg ( OVK ) georganiseerde viering van het Sinterklaasfeest voor de kinderen van de medewerkers. In de beginjaren 70 waren er, door het teruglopen van het ledental van het Personeelsfonds, zelfs plannen om een fusie aan te gaan met zowel de OVK als met de "ontspanningsgroep voor het verplegend en verzorgend personeel". Echter was het ledental niet gelijk, was een toekomstige financiele bijdrage van de directie niet zeker, kon men het niet eens worden over de wijze waarop het bestuur diende te worden gekozen en vond men uiteindelijk toch de doelstellingen van de partijen te ver uiteenlopend. Bovendien waren er tijdens de fusiebesprekingen jegens het Personeelsfonds minder passende opmerkingen gemaakt.
 
De notulen van de vergaderingen van het fonds handelen veelvuldig over formele zaken. Financiele verslagen. Bestuursverkiezing. Uitbreiding ledenraad. Kascommissie. Rooster van aftreden en ingekomen stukken. Opvallend is dat de vergaderingen van bestuur en ledenraad vaak na werktijd plaatsvonden. Moest men overblijven dan was er wel een broodje kaas en een consumptie namens de voorzitter.
 
 
Het fonds kocht in 1981 twee professionele rolstoelen en drie stellen elleboogsteunen waarvan in de loop der jaren heel veel medewerkers dankbaar gebruik hebben kunnen maken. Waren alle hulpstukken al uitgeleend, dan had de sekretaris altijd wel het nodige begrip bij de afdeling fysiotherapie. Soms kwam een personeelslid wel eens teleurgesteld bij de sekretaris met de vraag waarom hij tijdens zijn ziekte geen bloemetje had ontvangen. Er was dan meestal helemaal geen ziekmelding bekend (! ) , en gaan er dus ook een aantal afhandelingen in de salarisadministratie niet goed. Het ziekengeld blijft weg en de onregelmatigheidstoeslag is fout. Dit was ook de reden dat de salarisadministrateur heel vlot na diens aanstelling bij De Klokkenberg van diensthoofd / voorzitter Boin een extra baantje kreeg "aangeboden".
 
De kwaliteit van de bloemen ( ziekte en jubileum ) was regelmatig een punt van zorg. Er kwamen zowel klachten als complimenten. De verhouding tussen de kwaliteit en de prijs diende gewoon te blijven zoals hij was afgesproken. Om die reden zijn er in de geschiedenis van het fonds toch een aantal verschillende bloemisten geweest die zaken mochten doen.
 
Voor de leverancier van 4-delig-couvert dat bij geboorte werd aangeboden was er nauwelijks concurrentie. De naam van de baby werd letter na letter telefonisch doorgespeld en twee dagen later stopte er een grote personenauto voor hoofdingang van De Klokkenberg. De juwelier kwam in eigen persoon het couvert afleveren. Aan het eind van het jaar kwam er een totaal-rekening met een stapeltje bonnen waarop alle namen stonden vermeld. Dat moest dan allemaal weer kloppen met de couvert-administratie van de penningmeester. Is nooit een probleem geweest.
 
Hoogtepunt in de geschiedenis van het nog jonge Personeelsfonds in 1970 was het geschenk aan de jubilerende Klokkenberg. In eerste instantie wilde men een leestafel ( inclusief abonnement op de betere bladen ) cadeau doen. Toch koos men voor een geheel ander voorstel. "Het zou door de directie zeer op prijs worden gesteld als op het terrein een blijvend aandenken zou worden geplaatst." Op de zolder van de Klokkenberg stond de originele "collecte-klok" uit de beginjaren onder een dikke laag stof. De Bredase beeldhouwer Cees Vet wordt gevraagd een ontwerp te maken en na wat strubbelingen in de gieterij kon het monument toch nog tijdig op de feestavond in oktober 1970 worden aangeboden.
 
De directie was erg blij en vooral geraakt door de schoonheid en uitstraling van het monument. Besloten werd om jubilarisse (25 jaar dienstverband) een replica van het beeld aan te bieden. Een traditie die door de medewerkers zeer op prijs werd gesteld. Wie wilde er niet ooit eens zo'n prachtig in brons uitgevoerd miniatuur in bezit hebben? Je was ook eigenlijk pas echt op de Klokkenberg geweest, als je samen met het beeldje in de tuin voor een officiele foto had geposeerd.
 
In het laatste Klokkenbergjaar heeft het Personeelsfonds in samenwerking met personeelsvereniging SOS (sport, ontspanning, spel) als afscheidscadeau voor alle medewerkers de herinnerings- CD "Voor vrienden" uitgegeven. Naast de speciaal geschreven Klokkenbergmars en andere door eigen muzikanten uitgevoerde stukken, is ook het "beeldje" in drie dimensies op de CD gezet. De leden van het fonds ontvingen een speciaal ontworpen "press-papier".
 
 

 

 
   
Home Contact